Chittar Lake 1, 2016

Huile sur toile

90 x 146 cm

 

 

 

Chittar Lake 2, 2016

Huile sur toile

90 x 146 cm

 

 

Chittar Lake 3, 2016

Huile sur toile

90 x 146 cm

 

 

 

Chittar Lake 4, 2016

Huile sur toile

20 x 26 cm